piecemeal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piecemeal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piecemeal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piecemeal.

Từ điển Anh Việt

 • piecemeal

  /'pi:smi:l/

  * phó từ

  từng cái, từng chiếc, từng mảnh, từng phần; dần dần

  work done piecemeal: công việc làm dần, công việc làm từng phần

  * tính từ

  từng cái, từng mảnh, từng phần; làm từng phần, làm dần dần

 • piecemeal

  từng phần, từng cái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piecemeal

  * kỹ thuật

  từng phần

  toán & tin:

  từng cái

  từng phần, từng cái

Từ điển Anh Anh - Wordnet