step-by-step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-by-step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-by-step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-by-step.

Từ điển Anh Việt

 • step-by-step

  * tính từ

  dần dần, từng bước một

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • step-by-step

  * kỹ thuật

  có bậc

  có cấp

  cơ khí & công trình:

  có rút ra định kỳ (mũi khoan)

  đo lường & điều khiển:

  từng nấc

Từ điển Anh Anh - Wordnet