step-by-step operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-by-step operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-by-step operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-by-step operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • step-by-step operation

  * kỹ thuật

  sự vận hành từng bước

  đo lường & điều khiển:

  hoạt động từng bước

  toán & tin:

  thao tác đơn bước

  thao tác từng bước một