step-by-step excitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-by-step excitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-by-step excitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-by-step excitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step-by-step excitation

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    kích thích từng bước