step-by-step computation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-by-step computation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-by-step computation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-by-step computation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step-by-step computation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tính từng bước