bit-by-bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bit-by-bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bit-by-bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bit-by-bit.

Từ điển Anh Việt

 • bit-by-bit

  (Tech) bit theo bit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bit-by-bit

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bit theo bit

  từng bit một

Từ điển Anh Anh - Wordnet