composition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

composition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm composition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của composition.

Từ điển Anh Việt

 • composition

  /,kɔmpə'ziʃn/

  * danh từ

  sự hợp thành, sự cấu thành

  cấu tạo, thành phần

  to study the composition of the soil: nghiên cứu thành phần của đất

  phép đặt câu; phép cấu tạo từ ghép

  sự sáng tác; bài sáng tác, tác phẩm

  one of Bethoven's most famous compositions: một trong những bài sáng tác nổi tiếng nhất của Bi-tô-ven

  bài viết, bài luận (ở trường)

  sự sắp xếp, cách bố trí (trong một bức hoạ...)

  (ngành in) sự sắp chữ

  sự pha trộn, sự hỗn hợp

  ((thường) định ngữ) chất tổng hợp (giả cẩm thạch, giả ngà...)

  composition billiars-ball: những hòn bi a bằng chất tổng hợp giả ngà

  tư chất, bản chất, tính, tâm tính

  there is a touch of madness in his composition: tính hắn hơi tàng tàng

  sự thoả thuận đình chiến, sự thoả hiệp

  to come to composition: đi đến một thoả hiệp

  sự điều đình; sự khất (nợ)

  to make a composition with the creditor: điều đình xin khất chủ nợ

 • composition

  (Tech) hợp thành; cấu thành

 • composition

  sự hợp thành, sự hợp; tích; tổng

  c. and division in a proportionbiến đổi tỷ lệ thức i>=

  thành

  ;

  c. in a proportion biến đổi tỷ lệ thức i>=

  thành ;

  c. by volume sự hợp (bằng) thể tích;

  c. by weight sự hợp (bằng) trọng lượng

  c. of insomorphism sự hợp thành các đẳng cấu

  c. of mapping sự hợp thành các ánh xạ

  c. of relation sự hợp thành các quan hệ

  c. of tensors tích các tenxơ

  c. of vectơ sự hợp vectơ

  cycle c. (đại số) sự hợp vòng

  program c. (máy tính) lập chương trình

  ternarry c. (đại số) phép toán ba ngôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • composition

  * kinh tế

  cấu tạo

  dàn xếp

  hòa giải

  hợp phần

  khất nợ

  mức trả nợ

  sự hợp thành

  sự khất nợ

  sự sắp chữ

  sự sắp xếp

  sự trả nợ theo tỉ lệ

  tên cửa hiệu xác định

  thành phần

  thể lệ thống nhất

  trả nợ bớt

  * kỹ thuật

  bố cục

  cách bố trí

  cấu trúc

  hợp phần

  hợp thành

  kết cấu

  kiến trúc

  phần chính văn

  sự bố cục

  sự hợp thành

  sự lắp ráp

  sự phối hiệu

  sự sắp chữ

  sự sắp xếp

  sự tạo thành

  sự tổ hợp

  tích hợp

  tổng

  cơ khí & công trình:

  phân chất

  sự cấu thành

  sự tổng (hợp)

  toán & tin:

  phép hợp

  tích

  xây dựng:

  sự sáng tác

  tác phẩm

  thành phần cấu tạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • composition

  the spatial property resulting from the arrangement of parts in relation to each other and to the whole

  harmonious composition is essential in a serious work of art

  Synonyms: composing

  a mixture of ingredients

  an essay (especially one written as an assignment)

  he got an A on his composition

  Synonyms: paper, report, theme

  something that is created by arranging several things to form a unified whole

  he envied the composition of their faculty

  Similar:

  constitution: the way in which someone or something is composed

  Synonyms: physical composition, makeup, make-up

  musical composition: a musical work that has been created

  the composition is written in four movements

  Synonyms: opus, piece, piece of music

  composing: musical creation

  writing: the act of creating written works

  writing was a form of therapy for him

  it was a matter of disputed authorship

  Synonyms: authorship, penning

  typography: art and technique of printing with movable type