paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper.

Từ điển Anh Việt

 • paper

  /'peipə/

  * danh từ

  giấy

  correspondence paper: giấy viết thượng hạng; giấy viết hạng sang

  ruled paper: giấy kẻ

  (số nhiều) giấy tờ, giấy má (giấy chứng minh, hồ sơ...)

  to show one's papers: trình giấy tờ

  báo

  daily paper: báo hằng ngày

  weekly paper: báo hằng tuần

  sporting paper: báo thể dục thể thao

  bạc giấy ((cũng) paper money); hối phiếu

  gói giấy, túi giấy

  a paper of needles: gói kim

  (từ lóng) giấy vào cửa không mất tiền, vé mời (rạp hát...)

  đề bài thi

  bài luận văn, bài thuyết trình

  to commit to paper

  viết, ghi vào

  on paper

  trên giấy tờ, trên lý thuyết

  on paper it looks quite safe: trên giấy tờ vấn đề có vẻ rất ổn

  paper profits

  lãi trên giấy tờ

  to put pen to paper

  bắt đầu viết

  * ngoại động từ

  dán giấy lên

  to paper a room: dán giấy một căn buồng

  bọc giấy, gói bằng giấy

  cung cấp giấy

  (từ lóng) phát vé mời không để làm đầy (rạp hát...)

 • paper

  giấy; bài (báo)

  coordinate p. giấy toạ độ

  cross-section p. giấy kẻ ly, giấy minimét

  diagram p. giấy vẽ biểu đồ

  logarithmic p. giấy kẻ lôga

  probability p. giấy xác suất

  squared p. giấy kẻ ô vuông

  tracing p. giấy vẽ

  transfer p. giấy can

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paper

  * kinh tế

  bài báo

  bài viết

  báo chí

  chỉ tệ

  chứng công văn

  chứng phiếu

  giấy

  giấy má

  giấy tờ

  gói bằng giấy

  phiếu khoán

  thương phiếu

  tiền giấy

  tín phiếu

  * kỹ thuật

  báo

  báo cáo

  chứng từ

  dán giấy

  giấy

  tín phiếu

  văn kiện

  toán & tin:

  bài (báo)

  xây dựng:

  báo tài liệu

  bọc giấy

  dán bằng giấy

  hóa học & vật liệu:

  giấy, tờ giấy, làm bằng

  cơ khí & công trình:

  tư liệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paper

  a material made of cellulose pulp derived mainly from wood or rags or certain grasses

  a medium for written communication

  the notion of an office running without paper is absurd

  a scholarly article describing the results of observations or stating hypotheses

  he has written many scientific papers

  cover with paper

  paper the box

  Similar:

  composition: an essay (especially one written as an assignment)

  he got an A on his composition

  Synonyms: report, theme

  newspaper: a daily or weekly publication on folded sheets; contains news and articles and advertisements

  he read his newspaper at breakfast

  newspaper: a business firm that publishes newspapers

  Murdoch owns many newspapers

  Synonyms: newspaper publisher

  newspaper: the physical object that is the product of a newspaper publisher

  when it began to rain he covered his head with a newspaper

  wallpaper: cover with wallpaper