paper-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper-back.

Từ điển Anh Việt

  • paper-back

    /'peipəbæk/

    * danh từ

    sách bìa thường

    sách đọc giải trí, sách ly k