paper draw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper draw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper draw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper draw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper draw

    * kỹ thuật

    rút giấy

    sự kéo giấy