paper-boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper-boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper-boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper-boy.

Từ điển Anh Việt

  • paper-boy

    /'peipəbɔi/

    * danh từ

    em bé bán báo