paper doll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper doll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper doll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper doll.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paper doll

    a piece of paper cut or folded into the shape of a human being

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).