paper hum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper hum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper hum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper hum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper hum

    * kỹ thuật

    sự mờ màu giấy