paper roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper roll

    * kỹ thuật

    sự cán láng giấy