paper slew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper slew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper slew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper slew.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper slew

    * kỹ thuật

    sự chuyển nhanh giấy

    trục cuốn giấy