paper wasp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper wasp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper wasp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper wasp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paper wasp

    any of several social wasps that construct nests of a substance like paper

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).