paper-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper-boat.

Từ điển Anh Việt

  • paper-boat

    * danh từ

    chiếc thuyền giấy