paper roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper roof

    * kỹ thuật

    mái bằng giấy dầu