paper clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper clip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paper clip

  * kinh tế

  kẹp giấy

  kim gài giấy

  * kỹ thuật

  cái ghim kẹp giấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paper clip

  a wire or plastic clip for holding sheets of paper together

  the paper clip was invented in 1900

  Synonyms: paperclip, gem clip