paper feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paper feed

  * kinh tế

  cái dẫn giấy

  * kỹ thuật

  cấu cấp giấy

  cơ cấu đẩy giấy

  vật lý:

  cấu kẹp giấy

  cấu nạp đẩy giấy

  toán & tin:

  khay tiếp giấy

  sự đẩy giấy

  sự tiếp giấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paper feed

  a device for inserting sheets of paper into a printer or typewriter

  the job was delayed because the paper feed was clogged