paper lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper lift

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự nâng giấy