paper skip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper skip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper skip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper skip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paper skip

  * kỹ thuật

  lệnh đẩy giấy

  nhảy giấy

  sự chuyển nhanh giấy

  sự dẫn tiến giấy

  sự nhảy giấy

  trục cuốn giấy