paper pulp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper pulp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper pulp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper pulp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper pulp

    * kỹ thuật

    bột giấy

    bột gỗ làm giấy