paperboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paperboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paperboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paperboy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paperboy

    a boy who sells or delivers newspapers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).