paper core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper core

    * kỹ thuật

    lõi giấy