paper bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper bid

    * kinh tế

    chào giá mua bằng cố phiếu