paperclip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paperclip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paperclip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paperclip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paperclip

    Similar:

    paper clip: a wire or plastic clip for holding sheets of paper together

    the paper clip was invented in 1900

    Synonyms: gem clip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).