paper wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường bằng cactông