paper mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paper mill

  * kỹ thuật

  nhà máy sản xuất giấy

  hóa học & vật liệu:

  nhà máy giấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paper mill

  a mill where paper is manufactured