paper bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper bin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper bin

    * kỹ thuật

    ngăn chứa giấy

    toán & tin:

    khay đựng giấy