paper thin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper thin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper thin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper thin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paper thin

    thin as paper

    her blouse was paper thin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).