paper jam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper jam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper jam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper jam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper jam

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kẹt giấy

    sự kẹt giấy