paper size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper size

    * kỹ thuật

    khổ giấy

    toán & tin:

    cỡ giấy, khổ giấy