paper coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper coal

    * kỹ thuật

    nâu dạng phiến

    hóa học & vật liệu:

    than giấy