man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của man.

Từ điển Anh Việt

 • man

  /mæn/

  * danh từ, số nhiều men /men/

  người, con người

  đàn ông, nam nhi

  to behave like a man: xử sự như một trang nam nhi

  to be only half a man: yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi

  chồng

  man and wife: chồng và vợ

  ((thường) số nhiều) người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)

  an army of 10,000 men: một đạo quân một vạn người

  người hầu, đầy tớ (trai)

  cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)

  hurry up man, we are late!: nhanh lên cậu cả, muộn rồi!

  quân cờ

  the man higher up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ông trùm trong chính giới

  a man in a thousand

  người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một

  man and boy

  từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành

  the man in (mỹ: on) the street

  mỹ the man in the cars

  người dân thường, quần chúng

  a man of the world

  (xem) world

  man about town

  (xem) about

  a man of letters

  (xem) letter

  man of straw

  (xem) straw

  a man of all work

  người làm đủ mọi nghề

  a man of his word

  (xem) word

  a man of honour

  người quân tử

  one dollars-a-year man

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng)

  to be one's own man

  tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác

  to be one's own man again

  lấy lại được bình tĩnh

  tỉnh lại

  bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)

  lại được tự do

  to a man

  to the last man

  tất cả mọi người, cho đến người cuối cùng

  undercover men

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bọn mật thám, bọn chỉ điểm

  * ngoại động từ

  cung cấp người

  to man a ship: cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu

  giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)

  làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên

  to man oneself: tự làm cho mình can đảm lên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • man

  * kinh tế

  cung cấp nhân viên cho

  người

  nhân viên

  thợ

  trang bị, cung cấp người cho

  * kỹ thuật

  người

  người thợ

  ô tô:

  hệ số thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • man

  an adult person who is male (as opposed to a woman)

  there were two women and six men on the bus

  Synonyms: adult male

  Antonyms: woman

  the generic use of the word to refer to any human being

  it was every man for himself

  a male subordinate

  the chief stationed two men outside the building

  he awaited word from his man in Havana

  an adult male person who has a manly character (virile and courageous competent)

  the army will make a man of you

  a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend) in the life of a particular woman

  she takes good care of her man

  Antonyms: woman

  one of the British Isles in the Irish Sea

  Synonyms: Isle of Man

  game equipment consisting of an object used in playing certain board games

  he taught me to set up the men on the chess board

  he sacrificed a piece to get a strategic advantage

  Synonyms: piece

  take charge of a certain job; occupy a certain work place

  Mr. Smith manned the reception desk in the morning

  provide with workers

  We cannot man all the desks

  Students were manning the booths

  Similar:

  serviceman: someone who serves in the armed forces; a member of a military force

  two men stood sentry duty

  Synonyms: military man, military personnel

  Antonyms: civilian

  homo: any living or extinct member of the family Hominidae characterized by superior intelligence, articulate speech, and erect carriage

  Synonyms: human being, human

  valet: a manservant who acts as a personal attendant to his employer

  Jeeves was Bertie Wooster's man

  Synonyms: valet de chambre, gentleman, gentleman's gentleman

  world: all of the living human inhabitants of the earth

  all the world loves a lover

  she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women

  Synonyms: human race, humanity, humankind, human beings, humans, mankind