tack-hammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tack-hammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tack-hammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tack-hammer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tack-hammer

    * kỹ thuật

    búa đóng đinh nhỏ