shroud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shroud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shroud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shroud.

Từ điển Anh Việt

 • shroud

  /ʃraud/

  * danh từ

  vải liệm

  màn che giấu

  the whole affair was wrapped in a shroud of mystery: tất cả vấn đề còn ở trong màn bí mật

  (số nhiều) mạng thừng chằng cột buồm

  * ngoại động từ

  liệm, khâm liệm

  giấu, che đậy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shroud

  * kinh tế

  bao gói thịt

  gói thịt trong bao

  * kỹ thuật

  dây chằng

  hộp đai

  khung

  lớp bọc/ hộc bọc

  nắp bảo vệ

  nắp bảo vệ quạt

  nắp che

  nắp quạt

  tấm chắn

  vách

  vành đai

  vỏ bảo vệ

  vỏ che

  cơ khí & công trình:

  cốt (bánh răng, băng da)

  vành che đỡ

  giao thông & vận tải:

  dây buộc (cột buồm)

  điện tử & viễn thông:

  màn bảo vệ

  màn che dấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shroud

  a line that suspends the harness from the canopy of a parachute

  cover as if with a shroud

  The origins of this civilization are shrouded in mystery

  Synonyms: enshroud, hide, cover

  form a cover like a shroud

  Mist shrouded the castle

  wrap in a shroud

  shroud the corpses

  Similar:

  sheet: (nautical) a line (rope or chain) that regulates the angle at which a sail is set in relation to the wind

  Synonyms: tack, mainsheet, weather sheet

  pall: burial garment in which a corpse is wrapped

  Synonyms: cerement, winding-sheet, winding-clothes