enshroud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enshroud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enshroud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enshroud.

Từ điển Anh Việt

 • enshroud

  /in'ʃraud/

  * ngoại động từ

  bọc kín (như liệm); phủ kín, che lấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • enshroud

  Similar:

  shroud: cover as if with a shroud

  The origins of this civilization are shrouded in mystery

  Synonyms: hide, cover