winding-sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-sheet.

Từ điển Anh Việt

  • winding-sheet

    /'waindi i:t/

    * danh từ

    vi liệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet