tackifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tackifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tackifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tackifier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tackifier

    * kỹ thuật

    chất dính