affix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affix.

Từ điển Anh Việt

 • affix

  /'æfiks/

  * danh từ

  sự thêm vào; phần thêm vào

  (ngôn ngữ học) phụ tổ

  * ngoại động từ

  affix to, on, upon) đóng chặt vào, gắn vào, đính vào

  đóng (dấu); dán (tem); ký (tên...)

  to affix a seal: đóng dấu

  to affix stamp: dán tem

  to affix one's signature to a documents: ký tên vào nhãn hiệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • affix

  * kỹ thuật

  buộc

  dán

  dính

  đóng dấu

  gắn

  gắn vào

  thêm

  thêm vào

  toán & tin:

  kết thành

  phụ tố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • affix

  a linguistic element added to a word to produce an inflected or derived form

  attach to

  affix the seal here

  Synonyms: stick on

  attach or become attached to a stem word

  grammatical morphemes affix to the stem

  Similar:

  append: add to the very end

  He appended a glossary to his novel where he used an invented language

  Synonyms: add on, supplement