affixe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affixe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affixe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affixe.

Từ điển Anh Việt

 • affixe

  toạ vi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • affixe

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  in vào

  tọa vi