affixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affixer.

Từ điển Anh Việt

  • affixer

    xem affix