affixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affixture.

Từ điển Anh Việt

  • affixture

    /ə'fikstʃə/

    * danh từ

    sự đóng chặt vào, sự gắn vào, sự đính vào