affixable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affixable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affixable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affixable.

Từ điển Anh Việt

  • affixable

    xem affix