affixial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affixial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affixial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affixial.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • affixial

    Similar:

    affixal: of or pertaining to a linguistic affix

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).