idle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle.

Từ điển Anh Việt

 • idle

  /'aidl/

  * tính từ

  ngồi rồi, không làm việc gì

  in an idle hour: trong lúc ngồi rồi

  không làm ăn gì cả, ăn không ngồi rồi, lười nhác

  an idle worthless boy: một đứa bé lười nhác vô tích sự

  không có công ăn việc làm, thất nghiệp

  idle men: những người không có công ăn việc làm

  (kỹ thuật) để không, không chạy

  idle machines: máy để không

  vô ích, vô hiệu quả, không tác dụng, không đi đến đâu

  in a fit of idle rage: trong một cơn giận dữ không đi đến đâu

  không đâu, không căn cứ, vẩn vơ, vu vơ

  idle rumors: những lời đồn không đâu, những lời đồn không căn cứ

  idle talks: chuyện không đâu, chuyện vẩn vơ

  idle fears: những nỗi sợi hâi không đâu

  * nội động từ

  ăn không ngồi rồi, không làm ăn gì cả đi vẩn vơ; để thời gian trôi qua vô ích

  (kỹ thuật) quay không, chạy không (máy động cơ...)

  * ngoại động từ ((thường) + away)

  ăn không ngồi rồi để lâng phí (thời gian); để (thời gian) trôi qua vô ích

  to idle away one's time: ăn không ngồi rồi lãng phí thời gian

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho thất nghiệp

  * danh từ

  tình trạng nhàn rỗi

  sự chạy không

  to keep a motor at an idle: cho máy chạy không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idle

  * kỹ thuật

  chạy không

  để không

  không chịu lực

  không hoạt động

  không làm việc

  không tác dụng

  không tải

  nghỉ

  rỗi

  tự do

  vô công

  ô tô:

  chạy cầm chừng, ralenti

  hóa học & vật liệu:

  không có việc

  toán & tin:

  nhàn rỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • idle

  the state of an engine or other mechanism that is idling

  the car engine was running at idle

  run disconnected or idle

  the engine is idling

  Synonyms: tick over

  Antonyms: run

  be idle; exist in a changeless situation

  The old man sat and stagnated on his porch

  He slugged in bed all morning

  Synonyms: laze, slug, stagnate

  Antonyms: work

  not in action or at work

  an idle laborer

  idle drifters

  the idle rich

  an idle mind

  Antonyms: busy

  not in active use

  the machinery sat idle during the strike

  idle hands

  Synonyms: unused

  silly or trivial

  idle pleasure

  light banter

  light idle chatter

  Synonyms: light

  lacking a sense of restraint or responsibility

  idle talk

  a loose tongue

  Synonyms: loose

  not having a job

  idle carpenters

  jobless transients

  many people in the area were out of work

  Synonyms: jobless, out of work

  Similar:

  baseless: without a basis in reason or fact

  baseless gossip

  the allegations proved groundless

  idle fears

  unfounded suspicions

  unwarranted jealousy

  Synonyms: groundless, unfounded, unwarranted, wild

  dead: not yielding a return

  dead capital

  idle funds