idler timer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idler timer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idler timer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idler timer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idler timer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ bấm giờ nghỉ