idlershaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idlershaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idlershaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idlershaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idlershaft

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trục không tải