idler shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idler shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idler shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idler shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idler shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục răng cân bằng